Trwają konsultacje nad obszarem rewitalizacji

Prezydent Miasta Bielska-Białej zarządził konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Bielska-Białej oraz projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Bielska-Białej. Konsultacje swoim zasięgiem obejmują obszar miasta Bielska-Białej.

Do udziału w nich uprawnieni są:
a) mieszkańcy Bielska-Białej, w tym mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości;
b) podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
c) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
d) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
e) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
f) organy władzy publicznej;
g) podmioty, inne niż wymienione w lit. f, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje polegają na kierowaniu przez uprawnione podmioty opinii i uwag w formie pisemnej, elektronicznej bądź ustnej do protokołu. Opinie i uwagi w ramach konsultacji można zgłaszać poprzez formularz interaktywny zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce dedykowanej konsultacjom społecznym wpisując w tytule Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Bielska-Białej lub Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Bielska-Białej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wrg@um.bielsko-biala.pl oraz za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 1 w budynku Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, przy pl. Ratuszowym 6.

Uwagi ustne można wnieść od 14 czerwca do 20 lipca br. bezpośrednio w Wydziale Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32, III piętro, pokój 301, w godzinach pracy urzędu.

W ramach konsultacji 14 czerwca w godz. 17.00-19.00, w budynku przy ul. Wzgórze 14 w Bielsku-Białej, odbędzie się otwarte spotkanie dla interesariuszy. W ramach konsultacji 15 czerwca w godz. 17.00-19.00, w budynku przy ul. Wzgórze 14 w Bielsku-Białej, odbędzie się otwarta dla interesariuszy debata z udziałem ekspertów ds. rewitalizacji.

Istnieje możliwość osobistego zapoznania się z dokumentami podlegającymi konsultacjom, które wyłożone będą do wglądu w Wydziale Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32, III piętro, pokój nr 301 oraz w Biurze Obsługi Interesanta, na stojaku z drukami obok stanowiska informacji. Dokumenty będą dostępne w godzinach pracy urzędu od 14 czerwca do 20 lipca br.

Jednostką wyznaczoną do udzielania wyjaśnień w związku z przedmiotem konsultacji jest Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt