MOPS ma pełne ręce roboty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej na realizację zadań w 2021 r. wydatkował ogółem kwotę 280.155.692,28 zł, rok wcześniej – 283.283.341,36 zł; a dwa lata wcześniej – 233.109.982,65 zł. W ubiegłym roku w MOPS przyjęto 50.639 wniosków, przeprowadzono 8.430 wywiadów środowiskowych oraz wydano 50.809 decyzji. Ze wsparcia udzielanego na podstawie Ustawy o pomocy społecznej skorzystały 2.293 środowiska, a łączna liczba osób w rodzinach, do których trafiła pomoc to 3.026.

Rada Miejska Bielska-Białej na sesji 23 czerwca przyjęcia sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w 2021 roku.

Wśród największych przedsięwzięć realizowanych w 2021 r. przez MOPS są:
– projekt konkursowy Miejskie Centrum Usług Społecznościowych – Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej;
– projekt konkursowy Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej Złote Łany oraz Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym Teatr Grodzki;
– prace nad utrzymaniem trwałości projektu Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych (Zadanie nr 1 w projekcie: Świadczenie usług opiekuńczych).
– realizacja wypłaty świadczenia wychowawczego na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia na podstawie wniosków złożonych do 31 grudnia 2021 r.;
– przygotowanie systemu dziedzinowego Familia do elektronicznej archiwizacji akt dotyczących świadczenia wychowawczego;
– wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie w ramach programu Czyste powietrze;
– kontynuacja współpracy z Caritas diecezji bielsko-żywieckiej w ramach porozumienia zawartego na potrzeby realizacji projektu Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, oraz w zakresie zapewnienia całodobowego schronienia w Domu Matki i Dziecka Caritas;
– współpraca ze Strażą Miejską w zakresie dostarczania paczek żywnościowych w szczególności osobom i rodzinom, które zostały poddane kwarantannie w związku z zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną;
 – kontynuacja współpracy z organizacjami pozarządowymi m.in. z Centrum Integracji Społecznej, BSA Teatr Grodzki, Kołem Bielskim Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, Śląską Fundacją Błękitny Krzyż, Związkiem Kawalerów Maltańskich oraz Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Serce dla Serca;
– realizacja miejskiego programu związanego ze zmianą systemu ogrzewania mającego na celu wsparcie osób i rodzin, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania lokalu wynikające ze zmiany systemu ogrzewania na jeden z systemów proekologicznych;
– realizacja programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2021 ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych na realizację zadań w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej;
– realizacja programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 (edycja 2021), zadania dofinansowane z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Moduł II: Zapewnienie funkcjonowania placówek Senior+ dotyczy Dziennego Domu Senior+ przy ul. Partyzantów 62; Klubu Senior+ przy ul. Jutrzenki 20; Klubu Senior+ przy ul. Jesionowej 13;
– realizacja zadania dotyczącego przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Bielska-Białej na zabiegi stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym realizowanego zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr XXI/526/2020 z 25 sierpnia 2020 r.;
– realizacja programu Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – Moduł IV, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
– zapewnienie funkcjonowania miejsc czasowej izolacji i dodatkowych miejsc noclegowych dla osób bezdomnych w obiekcie przy ul. Filarowej 50 w Bielsku-Białej, do 31 maja 2021 r.;
– udział w przygotowaniu Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Bielska-Białej na lata 2021-2030 oraz koordynacja prac zespołu ds. jej opracowania;
– przygotowanie specyfikacji konkursowych dotyczących zlecenia realizacji zadań publicznych miasta Bielska-Białej z zakresu polityki społecznej w trybie otwartego konkursu ofert wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji w latach 2022-2024  pod nazwą Udzielanie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym – Schronisko dla Osób Bezdomnych i Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi oraz Udzielanie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym – Noclegownia;
– udział w patrolach miejsc niemieszkalnych, w których przebywały osoby bezdomne, organizowanych wraz ze Strażą Miejską i policją;
– rozpoczęcie realizacji projektu Infokiosk dla osób niepełnosprawnych, realizowanego w ramach projektu grantowego Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra – Dostępność+ wdrażanego na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowanego przez DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu;
– realizacja programu ministra rodziny i polityki społecznej Wspieraj Seniora w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, mającego na celu zapewnienie pomocy seniorom podczas pandemii COVID-19 w postaci dostarczania niezbędnych artykułów żywnościowych, higienicznych oraz leków do miejsca zamieszkania.
To tylko część zdań jakie opisano na 107 stronach sprawozdania, z którym zainteresowanie mogą zapoznać się na stronie Rady Miejskiej Bielska-Białej www.um.bielsko-biala.pl.

źródło/foto UM Bielsko-Biała

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt