Fundusz na rzecz osób niepełnosprawnych

Jakie zadania na rzecz osób niepełnosprawnych finansowane będą ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022 – doprecyzowała podczas XLVI sesji Rada Miejska Bielska-Białej.

Uchwała Rady Miejskiej Bielska-Białej zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022 spowodowana była dostosowaniem oferty do potrzeb zgłaszanych przez uczestników projektów. Przygotowanie uchwały był konsultowane z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, która została powołana przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej jako przedstawiciel organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych w Bielsku-Białej i uzyskał pozytywną opinię. Oto zmiany:
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej – realizator zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – zwrócił się z prośbą o dodanie nowego zadania: Finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez kierownika/dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Jednocześnie PUP zawnioskował o przesunięcie przydzielonych środków finansowych z PFRON w wysokości 23.800,00 zł z zadania Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia (…) w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu do nowego zadania Finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez kierownika/dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. PUP odnotował zainteresowanie szkoleniami wskazanymi przez osoby niepełnosprawne, których realizacja wymaga dostosowania programu szkolenia do ich indywidualnych potrzeb związanych ze stanem zdrowia. Pokrycie kosztów szkolenia pozwoli na powrót tych osób na rynek pracy.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – realizator zadań z zakresu rehabilitacji społecznej – zwrócił się z prośbą o zmniejszenie środków w wysokości 9.000,00 zł na realizację zadania Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Te niewykorzystane środki postanowiono przeznaczyć na inne zadania realizowane przez MOPS: Dofinansowanie osobom niepełnosprawnym zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – 4.000,00 zł oraz Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się i technicznych – 5.000,00 zł. Ta zmiana umożliwi pozytywne rozpatrzenie wniosków o dofinasowanie osobom niepełnosprawnym zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz wniosków o dofinasowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

źródło/foto UM Bielsko-Biała

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt