Dotacje do przydomowych oczyszczalni

Uchwałę w sprawie zasad przyznawania dotacji na zastosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Małej Straconki, Lisiej, Borsuczej, Sodowej i Rajdowej w zlewni ujęcia wód powierzchniowych na potoku Straconka w Bielsku-Białej, na obszarze nieobjętym siecią kanalizacyjną, na lata 2022-2025 – przyjęła 23 czerwca Rada Miejska Bielska-Białej.

Analiza finansowa pokazała, że budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Małej Straconki, Lisiej i Borsuczej etap III nie będzie realizowana ze względów ekonomicznych. Dla uporządkowania gospodarki ściekowej w tym rejonie, a w szczególności z uwagi na pobliską lokalizację ujęcia wód powierzchniowych na potoku Straconka, podjęto działania umożliwiające przyznanie osobom fizycznym dofinansowania do zastosowania przydomowych oczyszczalni ścieków. Projekt uchwały zakłada dofinansowanie w wysokości 95 proc. dotacji do zastosowania przydomowej oczyszczalni ścieków.

O dotację celową na realizację zadania – zastosowanie przydomowej oczyszczalni ścieków do budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Małej Straconki, Lisiej, Borsuczej, Sodowej i Rajdowej w zlewni ujęcia wód powierzchniowych na potoku Straconka w Bielsku-Białej – mogą ubiegać się, na podstawie wniosku osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonej we wskazanym terenie. Wysokość przyznanych dotacji uzależniona jest od wielkości środków przeznaczonych na wskazany cel, określonych uchwałą budżetową miasta Bielska-Białej na dany rok budżetowy.

Dotacja nie może być przeznaczona na zadanie zrealizowane przed zawarciem umowy dotacyjnej. Dotowany nie korzysta i nie będzie korzystał z innych źródeł dotacji dla wnioskowanego zadania ze środków publicznych. Dotacja na realizację zadania dla danej nieruchomości przysługuje tylko raz. Jej kwota nie może przekroczyć udokumentowanych wydatków na realizację zadania.
Na podstawie złożonego wniosku miasto Bielsko-Biała zawiera z wnioskodawcą umowę dotacyjną, która określać będzie między innymi opis zadania, wysokość dotacji, termin i sposób rozliczenia, zgodnie z art. 250 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305).
Wniosek o dofinansowanie można składać do 31 sierpnia na dany rok budżetowy wa stanowisku nr 4 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 6 oraz drogą pocztową lub elektroniczną – w przypadku posiadania podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 10-12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE, bądź przy użyciu podpisu zaufanego. Wnioski złożone w terminie, na które zabraknie środków w danym roku budżetowym zostaną pozostawione bez rozpoznania. Informuje się wnioskodawcę o możliwości złożenia wniosku w roku następnym pod warunkiem nierozpoczęcia zadania będącego przedmiotem wniosku. W przypadku pozostania w budżecie środków finansowych na dotacje po 31 sierpnia dopuszcza się możliwość złożenia i rozpatrzenia wniosków złożonych po wskazanym terminie, aż do wyczerpania środków.

Warunki dofinansowania
Założeniem wsparcia finansowego jest zastosowanie przydomowej oczyszczalni ścieków oczyszczającej ścieki bytowe z budynku mieszkalnego, posiadającej deklarację właściwości użytkowych gwarantującą, że oczyszczalnia spełni wymagania określone w przepisach odrębnych.
Kwota dotacji stanowi 95 proc. kosztów zadania określonych w kosztorysie ofertowym, jednak nie więcej niż 95 proc. kosztów zadania wskazanych na fakturach/rachunkach po jego realizacji. Maksymalna kwota dotacji wynosi 20.000 złotych.

Opis procedury dofinansowania.
Wnioskodawcy składają wniosek o dofinansowanie według wzoru załączając do niego:
– kosztorys ofertowy zatwierdzony przez wnioskodawcę przygotowany przez firmę wykonawczą, dotyczący kosztów kwalifikowanych;
– kserokopię potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków, której eksploatacja dotyczy zwykłego korzystania z wód z Wydziału Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i kserokopię zgody wodnoprawnej udzielonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – jeżeli jest wymagana – albo kserokopię zgody wodnoprawnej udzielonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;
– kserokopię potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę albo kserokopię zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę albo kserokopię pozwolenia na budowę obejmującego przydomową oczyszczalnię ścieków z Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
Kosztami kwalifikowanymi do rozliczenia są:
– koszt sporządzenia operatu wodnoprawnego,
 – koszt sporządzenia kosztorysu,
– koszt zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków,
 – koszt montażu, możliwy jest montaż wyłącznie nowej przydomowej oczyszczalni ścieków.
Po wykonaniu zadania dotowany przedkłada w Wydziale Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej:
– oryginały faktur/rachunków dokumentujących wydatki poniesione na jego realizację wraz z dowodami zapłaty,
– co najmniej 5 sztuk zdjęć dokumentujących etapy realizacji zadania.
W trakcie przedłożenia do rozliczenia dokumentów dotowany wskazuje wysokość dotacji oraz numer rachunku bankowego w celu dokonania przelewu.
Do rozliczenia zadania niezbędne jest sporządzenie w trakcie wizji terenowej przez pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w terminie 30 dni od przedłożenia do rozliczenia faktur/rachunków przez dotowanego, protokołu oględzin wykonanego zadania. Rozliczenie dotacji następuje w terminie podanym w umowie dotacyjnej, w danym roku budżetowym, w którym zawarto umowę, jednak nie później niż do 15 listopada danego roku budżetowego.
Po dokonaniu rozliczenia i przeprowadzeniu wizji dotacja wypłacana jest przelewem w terminie podanym w umowie dotacyjnej, nie później niż do 31 grudnia danego roku budżetowego.
Okres trwałości, to jest. zachowanie efektu ekologicznego uzyskanego w wyniku realizacji zadania, wynosi 5 lat od daty protokołu oględzin przydomowej oczyszczalni ścieków.
Upoważniony pracownik Wydziału Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej lub inna upoważniona osoba może dokonać sprawdzenia realizacji zadania w trakcie wykonywania inwestycji lub w okresie trwałości, o czym dotowany zostanie poinformowany.

źródło/foto UM Bielsko-Biała

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt