Bielsko-Biała zachęca do remontów: zwolnienie z podatku od nieruchomości!

foto. UM Bielsko-Biała

W nowej inicjatywie mającej na celu odświeżenie wizerunku Bielska-Białej, lokalne władze wprowadziły zachętę dla właścicieli nieruchomości do przeprowadzania remontów elewacji. Ta polityka, ogłoszona 22 lutego podczas sesji Rady Miejskiej, ma przyczynić się nie tylko do poprawy estetyki miasta, ale również do wzmocnienia jego potencjału gospodarczego.

Rewitalizacja miasta poprzez ulgi podatkowe

Rada Miejska Bielska-Białej postanowiła zwolnić z podatku od nieruchomości te obiekty, których elewacje zostaną odnowione. To ruch mający na celu stymulowanie właścicieli kamienic – zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw – do inwestowania w renowacje. Uchwała obejmuje budynki zlokalizowane na kluczowych ulicach miasta, co podkreśla strategiczne podejście do odnowy i planowania przestrzennego.

Lista ulic objętych inicjatywą

Przyjęta uchwała zwalnia od podatku od nieruchomości budynki lub ich części położone na terenie Bielska-Białej wzdłuż ulic: 11 Listopada, 1 Maja, 3 Maja, Stefana Batorego, Norberta Barlickiego, Bohaterów Warszawy, Cechowej, Celnej, Cieszyńskiej na odcinku od ulicy Rynek do ulicy Browarnej, Cyniarskiej, gen. Stefana Grota Roweckiego, Komorowickiej na odcinku od ulicy 11 Listopada do wysokości budynku nr 38 (włącznie). Zygmunta Krasińskiego. Krótkiej, kpt. Aleksandra Kunickiego, Legionów na odcinku od placu Wolności do ulicy Józefa Piłsudskiego, Lukowej. Jana Matejki, Adama Mickiewicza, Młyńskiej, Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Nad Niprem, Władysława Orkana, Partyzantów na odcinku od placu Żwirki i Wigury do placu Adama Mickiewicza, Piastowskiej na odcinku od Warszawskiej do Juliusza Słowackiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego, Piwowarskiej, Podcienie, Powstańców Śląskich, Wiktora Przybyły, Rynek, Henryka Sienkiewicza, Teodora Sixta, ks. Stanisława Stojałowskiego, Juliusza Słowackiego na odcinku od Rynku do ulicy Piastowskiej, Jana Sobieskiego na odcinku od ulicy Św. Trójcy do placu Zwycięstwa, Stanisława Staszica, Szkolnej, Warszawskiej na odcinku od ulicy Piastowskiej do wysokości budynku nr 3 (włącznie), Ludwika Waryńskiego, Thomasa Wilsona, Wzgórze, Wyzwolenia na odcinku od ulicy ks. Stanisława Stojałowskiego do ulicy Józefa Piłsudskiego. Zamkowej oraz placach Bolesława Chrobrego, Franciszka Smolki, Wojska Polskiego, Wolności, Żwirki i Wigury, Opatrzności Bożej.

Warunki skorzystania z ulg

Warunkiem zwolnienia od podatku jest wykonanie w tych budynkach remontu co najmniej całej elewacji frontowej lub całej elewacji frontowej z połacią dachową (przez pojęcie elewacji rozumie się powierzchnię ściany zewnętrznej budynku wraz z występującymi na niej elementami i detalami architektonicznymi, do których zalicza się, oprócz płaskich połaci ścian, m.in. okna, drzwi, bramy i loggie, balkony ścienne, ryzality, lizeny, pilastry, słupy, półkolumny, kolumny, gzymsy, fryzy, attyki, rzeźby, płaskorzeźby, malowidła itp.).
Zwolnienie przysługuje do wysokości kwoty poniesionych i udokumentowanych wydatków na remont, pomniejszonej o kwotę dotacji udzielonej przez Miasto Bielsko-Biała. Przysługuje począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono dokumenty uprawniające do zwolnienia, nie dłużej niż przez okres 10 lat.


Ze zwolnienia mogą korzystać również przedsiębiorcy – w ramach tzw. pomocy de minimis (kategoria pomocy państwa udzielana przedsiębiorcom, która nie musi być zgłaszana do Komisji Europejskiej), dlatego zapisy uchwały muszą być zgodne z zasadami określonymi w obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy. 1 stycznia br. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 z 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, zgodnie z którym całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez jedno państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 300 000 euro w okresie minionych trzech lat (zgodnie z rozporządzeniem obowiązującym do końca 2023 r. była to kwota 200 000 euro).

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt