Beskidzkie WOPR zachęca do zapisania się na szkolenie

Wymogi dla kandydatów i kandydatek do szkolenia:

  1. Posiadanie umiejętności pływania.
  2. Ukończenie 18. roku życia (najpóźniej w roku, w którym odbywa się szkolenie).
  3. Przynależność do Beskidzkiego WOPR (wpisowe + legitymacja + opłacona składka członkowska).
  4. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
  5. Zapoznanie się z treścią Regulaminu szkolenia i Programu szkolenia.
  6. Wypełnienie oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia.

Zgłoszenie osoby niepełnoletniej musi być zaakceptowane przez jej rodzica / opiekuna prawnego.

Dysponujemy doświadczoną kadrą szkoleniowców z długoletnim stażem, posiadających kwalifikacje instruktora ratownictwa wodnego,  zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21.06.2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. z 2012 r., poz. 747) oraz przygotowanie pedagogiczne, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1289).

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt z biurem Beskidzkiego WOPR osobiście, telefonicznie (tel. 33 812 37 86) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (biuro@wopr.bielsko.pl) oraz o złożenie lub przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną bądź tradycyjną.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o Ustawę z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 147) – art. 15 pkt 1 tejże Ustawy stanowi, że szkolenia ratowników wodnych organizują i prowadzą podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego – oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym.

W myśl art. 15a ust. 1 Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnychratownikiem wodnym może być osoba, która:
1) posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich;
2) posiada co najmniej jedną z innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym (…);
3) spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (…) dla lekarza systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, pielęgniarki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, ratownika medycznego realizujących doskonalenie zawodowe lub ratownika;
4) jest zatrudniona lub pełni służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub jest członkiem tego podmiotu.

Zgodnie z powyższą definicją, aby posiadać uprawnienie ratownika wodnego (a tylko taka osoba może dozorować obszar wodny) należy spełniać następujące warunki:

1. Odbyć szkolenie ratowników wodnych i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu ww. szkolenia zgodne z wzorem, który określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym lub posiadać stopień nadany przez WOPR * uzyskany w wyniku ukończenia kursu rozpoczętego najpóźniej przed 1 stycznia 2012 roku.

2. Posiadać co najmniej jedną kwalifikację przydatnych w ratownictwie wodnym (np. sternik motorowodny, żeglarz jachtowy, płetwonurek, operator urządzeń radiowych, operator bezzałogowych statków powietrznych, instruktor pływania, trener pływania, a także: ratownik medyczny, lekarz systemu PRM, pielęgniarka systemu PRM – realizujący doskonalenie zawodowe).
Szczegółowy wykaz uznawanych kwalifikacji (wraz z wykazem stosownych dokumentów potwierdzających ich posiadanie) zawarty jest w §2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 23.09.2021 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1761) i w Załączniku do tegoż Rozporządzenia oraz w art. 15a ust. 2 Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

3. Spełniać wymagania określone w Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym dla:
• lekarza systemu PRM realizującego doskonalenie zawodowe
• lub pielęgniarki systemu PRM realizującej doskonalenie zawodowe
• lub ratownika medycznego realizującego doskonalenie zawodowe
• lub ratownika (w tym przypadku należy posiadać m. in. ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika).

4. Być zatrudnionym lub pełnić służbę lub być członkiem podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego.

UWAGA! Do dozorowania obszaru wodnego w charakterze ratownika wodnego upoważnia jednoczesne spełnienie wszystkich czterech ww. warunków.

Więcej informacji znajdziecie na stronie: http://wopr.bielsko.pl/

źródło/foto WOPR

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt